Dátum od
Dátum do
Krajina
Oblasť
Doprava
Stravovanie
Trvanie
Kategória ubytovania
 

taliansko

privátny apartmán DADA***

Mobilné domy AUTOTOUR

Chorvátsko, Vranjica - kemping Belvedere


Chorvátsko, Vranjica Ľubovoľný počet dní
Chorvátsko, Vranjica Ľubovoľný deň nástupu

Všeobecné zmluvné podmienky


Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie AUTOTOUR (ďalej len Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy a poskytované služby cestovného ruchu, organizované cestovnou kanceláriou AUTOTOUR a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluvy o zájazde), ktorú AUTOTOUR, cest. agentúra uzatvára s objednávateľom zájazdu.

Článok I.

Vznik zmluvného vzťahu


 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
  1. Ing. Boris Sedo – AUTOTOUR, cest. agentúra, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov

   a

  2. Objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
 2. Zmluvný vzťah medzi AUTOTOUR, cest. agentúra a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, tj. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďaľšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
 3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, dodatočných ponúk AUTOTOUR, cest. agentúry, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, prípadne osobitných podmienok, ktoré tvoria prílohu potvrdenej objednávky.
 4. Potvrdením zmluvy o zájazde sa AUTOTOUR, cest. agentúra zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

Článok II.

Cenové podmienky


 1. Ceny zájazdov organizovaných AUTOTOUR, cest. agentúrou sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi AUTOTOUR, cest. agentúrou a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. V cenníku katalógu AUTOTOUR, cest. agentúry sú uvedené orientačné ceny.
 2. AUTOTOUR, cest. agentúra je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:
  1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
  2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov zahrnutých v cene zájazdu,
  3. zmene kurzu zahraničnej meny použitej na určenie ceny zájazdu v priemere viac ako o 5%, ak k tomu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu.
 3. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je AUTOTOUR, cest. agentúra oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa odst. 2 písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu zahraničnej meny použitej na určenie ceny zájazdu v priemere viac ako o 5% je AUTOTOUR, cest. agentúra oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu.
 4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Článok III.

Platobné podmienky


 1. AUTOTOUR, cest. agentúra má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu objednaných služieb pred ich poskytnutím.
 2. AUTOTOUR, cest. agentúra je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
  1. pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak,
  2. najneskôr 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb,
  3. v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% z ceny objednaných služieb.
 3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je AUTOTOUR, cest. agentúra oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII týchto Všeobecných podmienok.

Článok IV.

Práva a povinnosti objednávateľa


 1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:
  1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  2. právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  3. právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
  4. právo kedykoľvek před začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok,
  5. právo obdržať najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd ďaľšie podrobné písomné informácie o skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä:
  6. upresnenie nasledovných údajov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu

   • ďaľšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu,
   • údaje o počte a výške týchto platieb, ak sú súčasťou zájazdu,
   • ak je súčasťou zájazdu ubytovanie, jeho názov, poloha, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky,
   • ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty,
   • spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu
   • podrobnosti o možnosti kontaktu na zástupcu CK v mieste pobytu,
   • meno, miesto pobytu alebo kontaktnú osobu a telefónne číslo zástupcu CK v mieste pobytu, na ktorého sa objednávateľ môže v ťažkostiach obrátiť a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas pobytu,
   • všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb ( napr. letenku, poukaz na čerpanie služieb)
   • právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote 45 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty mu toto právo zaniká. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré v súvislosti s touto zmenou cestovnej kancelárii vzniknú.
 2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
  1. poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďaľšie doklady podľa požiadavok CK,
  2. nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
  3. zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,
  4. bez zbytočného odkladu oznámiť CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
  5. prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb,
  6. mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum ( pokiaľ sa požaduje), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu,
  7. splniť očkovacie, prípadne ďaľšie požadované zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
  8. riadiť sa pokynmi zástupcu CK v mieste pobytu, prípadne počas cesty
  9. počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných klientov, dodávateľov služieb alebo CK
  10. dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VIII týchto Všeobecných podmienok
 3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
  1. zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďaľšími informáciami, ktoré od CK obdrží, najmä však ich informovať o razsahu a kvalite služieb,
  2. určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený na to určený sprievodca. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb,
  3. odovzdať CK vopred menný zoznam účastníkov, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

Článok V.

Povinnosti a práva AUTOTOUR, cest. agentúry


 1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. IV týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva AUTOTOUR, cest. agentúry.
 2. AUTOTOUR, cest. agentúra je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a zrozumiteľne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
 3. AUTOTOUR, cest. agentúra nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

Článok VI.

Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu


 1. Ak je AUTOTOUR, cest. agentúra nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zneme ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny.
 2. AUTOTOUR, cest. agentúra má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi AUTOTOUR, cest. agentúrou a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu, pokiaľ nie je stanovené inak je 35. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu. Toto sa vzťahuje na skupinové, organizované zájazdy.
 3. CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
 4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu AUTOTOUR, cest. agentúra na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
 5. Ak AUTOTOUR, cest. agentúra zruší zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené v ods. 2) a 3) v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
 6. Ak po začiatku zájazdu AUTOTOUR, cest. agentúra neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
 7. Ak služby podľa ods. 6) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu.
 8. Na základe individuálneho želania objednávateľa je AUTOTOUR, cest. agentúra pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien môže podliehať zaplateniu poplatku v paušálnej výške 20,- EUR za jednu zmenu. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia apod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy


 1. AUTOTOUR, cest. agentúra môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.
 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
  1. bez udania dôvodu,
  2. ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa čl. VI.ods. 4) týchto Všobecných podmienok,
  3. z dôvodov porušenia povinností AUTOTOUR, cest. agentúra vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.
 3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody nie je dotknuté.
 4. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie AUTOTOUR, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť AUTOTOUR, cest. agentúre zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:
  1. 45 a viac dní………………………20,- EUR za každého účastníka zájazdu
  2. 44 až 22 dní……………………….30% z vopred stanovenej ceny
  3. 21 až 15 dní………………………..50% z vopred stanovenej ceny
  4. 14 až 4 dni………………………….75% z vopred stanovenej ceny
  5. 3 a menej dní……………………….100% z vopred stanovenej ceny
 5. Ak nenastúpi zákazník na pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovnej kancelárie bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplenia povinnosti podľa čl. IV ods 2) písmeno g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.
 6. Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované cestovnou kanceláriou AUTOTOUR a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb.
 7. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na zájazd.
 8. AUTOTOUR, cest. agentúra má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

Článok VIII.

Reklamácie, zodpovednosť za škody


 1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.
 2. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK so zákazníkom reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľ služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri reklamácii.
 3. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u AUTOTOUR, cest. agentúry bezodkladne, najneskôr však do 90 dní od skončenia zájazdu, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
 4. AUTOTOUR, cest. agentúra zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK AUTOTOUR alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. AUTOTOUR, cest. agentúra nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste pobytu.
 5. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
 6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe AUTOTOUR, cest. agentúry alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
 7. AUTOTOUR, cest. agentúra nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov, ani za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku, z dôvodov zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, príp. technických a prevádzkových dôvodov. V prípade meškania dopravného prostriedku nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. AUTOTOUR, cest. agentúra nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

Článok IX.

Cestovné poistenie


 1. Súčasťou všetkých zájazdov AUTOTOUR, cest. agentúry je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípade, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo choroby. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu AUTOTOUR, cest. agentúry, presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od AUTOTOUR, cest. agentúry.
 2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a cestovnej kancelárii AUTOTOUR neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohoto vzťahu.

Článok X.

Záverečné ustanovenia


 1. Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované AUTOTOUR, cest. agentúrou len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.
 2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.
 3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby AUTOTOUR, cest. agentúra spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou AUTOTOUR a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom AUTOTOUR, cest. agentúry a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované touto cestovnou kanceláriou ponúkať a poskytovať.
 4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku AUTOTOUR, cest. agentúry o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe ich tlače a AUTOTOUR, cest. agentúra si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.